Vooruitzichten

Sweet and sour

De vooruitzichten voor 2022 zijn overwegend gunstig. De voorspellingen voor de economische groei zijn in de meeste landen positief. Bedrijven staan er goed voor en de rente is nog steeds laag. Maar er zijn ook aandachtspunten. Zo heeft er een ommekeer bij centrale banken plaatsgevonden. Vanwege de economische ontwikkeling wordt een aantal steunmaatregelen afgebouwd en door de opgelopen inflatie zal de rente in een paar stappen verhoogd worden. Een hoge inflatie kan namelijk op de langere termijn een negatieve impact hebben op het vertrouwen en de bestedingen van consumenten. En dan hebben we ook nog de omikronvariant die er nog steeds voor zorgt dat een aantal landen (deels) in lockdown zit.


“Wij verwachten in 2022 veel beweging op de beurzen”


Gunstige omstandigheden met een aantal aandachts­punten: sweet and sour. Wij verwachten in 2022 veel beweging op de beurzen. Een goede spreiding over regio’s, sectoren en verschillende typen bedrijven is essentieel.

Economie en bedrijfsresultaten

De economische groeivoorspellingen voor 2022 zijn goed, het IMF voorspelt 4,4% groei in 2022. Na het heropenen van de economie neemt de wereldhandel toe. Ook zullen de bottlenecks in de wereldwijde distributieketen geleidelijk afnemen. Tevens is in het bedrijfsleven het sentiment positief. De stand van de inkoopmanagersindex duidt in de meeste landen op vertrouwen in de nabije toekomst. Daarbij neemt vooral in ontwikkelde landen de werkgelegenheid sterk toe en dat draagt bij aan een positief consumentenvertrouwen. Wij verwachten dat er nog voldoende ruimte is voor verdere verbetering van de bedrijfsresultaten.


Centrale banken, rente en inflatie

In de loop van 2022 gaan centrale banken de steunmaatregelen deels afbouwen. Nuance is dat het afbouwtempo laag is en centrale banken niet zullen schromen nieuwe steunmaatregelen te nemen als dat noodzakelijk is. Het vangnet blijft dus bestaan maar de beurzen zullen het de komende tijd wel meer op eigen kracht moeten doen. Daarbij is het gunstig dat de rente (die weliswaar langzaam stijgt) in historisch perspectief nog steeds erg laag staat. Zoals het er nu naar uitziet zullen we een deel van 2022, mede door loonstijgingen, te maken hebben met een hogere inflatie. Wij hechten er daarom aan om onze goudbelegging aan te houden. Centrale banken zien de hoge inflatie nog als een tijdelijk fenomeen. Ze verwachten in de komende jaren weer een normalisatie naar het gewenste niveau. Al met al vinden wij de monetaire omstandigheden nog steeds redelijk gunstig voor beleggers.


COVID-19 en omikron

De ongekend snelle verspreiding van de omikronvariant heeft de financiële markten toch verrast. Alhoewel enkele studies erop lijken te wijzen dat deze variant tot minder ziekenhuisopnames leidt, heeft het tot lockdowns en andere beperkende maatregelen geleid. En de wetenschap sluit niet uit dat er in de toekomst weer een nieuwe variant opdoemt. Wij zien COVID-19 als een laag risico maar wel nog altijd als een factor om rekening mee te houden. Vooral in opkomende landen waar de vaccinatiegraad nog laag is.

Vooruitzichten aandelenmarkten

Wij verwachten dat aandelenbeleggingen ook in 2022 de meest kansrijke beleggingscategorie is. De economie groeit, bedrijfsresultaten blijven op peil en de rente is nog steeds laag. Daarbij is er zeer veel liquiditeit in de markt en is het aantal aantrekkelijke alternatieven beperkt.

“De economie groeit, bedrijfs­resultaten blijven op peil en de rente is nog steeds laag”

Big Tech-groeiaandelen

De Verenigde Staten lopen wereldwijd voorop in de economische cyclus. Een belangrijk deel van het bedrijfsleven bestaat uit snelgroeiende Big Tech-bedrijven. Deze sector kent kwalitatief sterke groeiaandelen die tijdens de COVID-19-pandemie zeer crisisbestendig zijn gebleken en blijven in trek zolang de economie groeit. En daarnaast is het bedrijfsleven positief, de stand van de PMI (inkoopmanagersindex) wijst nog steeds op economische expansie. Dit is ook zichtbaar in de werkloosheid. Die is na de coronapiek weer structureel aan het dalen en er zijn meer vacatures dan werkzoekenden.


Aandachtspunt voor groei­aandelen is dat de FED overtuigd is van de kracht van de economie. De FED vindt het daarom verantwoord om enkele steun­maatregelen terug te draaien en de rente in de loop van 2022 een aantal keer te verhogen. Dat kan een remmende werking hebben op de ontwikkeling van technologie­bedrijven die relatief veel schuld hebben en nog geen winst maken. Desondanks heeft Noord-Amerika de hoogste weging in onze regioverdeling.

Waarderingen

De kanttekening bij het succes van Amerikaanse aandelen is dat de waarderingen erg hoog zijn, vooral bij technologie-gerelateerde bedrijven. De koersen van die aandelen zijn de afgelopen jaren sterker opgelopen dan de winsten. De koers­winst­verhoudingen zijn daardoor ook fors opgelopen en het is de vraag hoe houdbaar dit is op de langere termijn. Om dit risico te mitigeren kiezen we ervoor om naast deze groei­aandelen ook beleggingen in waarde­aandelen te selecteren. Vooral in Europa zijn de waar­deringen minder hard opgelopen en zijn er kansrijke beleggingen in meer defensieve sectoren zoals financiële waarden, energie en de gezondheids­zorg.

Herstel opkomende markten

Omdat de wereldeconomie verder aantrekt in 2022, zal er ook meer ruimte komen voor economisch herstel in een aantal opkomende landen. Voorwaarde is dan wel dat die landen de COVID-19-problematiek beter onder controle krijgen. De groei kan dan weer op het langjarig gemiddelde uitkomen en aandelen­koersen kunnen dan sterk stijgen. Daarom blijven wij een deel van de aandelen­beleggingen in opkomende landen investeren.

Regionale verdeling aandelen

per 31 december 2021 van Wereld Portefeuille


35,9%
Europa
46,6%
Noord-Amerika
8,0%
Pacific
9,5%
Opkomende landen
35,9%
Europa
46,6%
Noord-Amerika
8,0%
Pacific
9,5%
Opkomende landen
35,9%
Europa
46,6%
Noord-Amerika
8,0%
Pacific
9,5%
Opkomende landen
35,9%
Europa
46,6%
Noord-Amerika
8,0%
Pacific
9,5%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

De traditionele rol van obligaties - een vaste inkomens­stroom, diversificatie en risico­beperking - komt steeds meer onder druk te staan. Dit komt doordat het verwachte rendement gemiddeld erg laag staat. En er vanwege de hoge inflatie zelfs sprake is van een fors negatief reëel rendement. Sommige beleggers kiezen daarom voor risico­vollere beleggingen. De vraag is of dat bij hen past. Beter is het om binnen de obligatie­beleggingen een mix aan te brengen van verschillende soorten obligaties. Naast risico­spreiding vergroot dit de kans op een beter rendement van de obligatie­beleggingen.


Headwinds

Wat tegenzit voor obligatie­beleggers is dat centrale banken (zijn) gaan taperen. Een aantal stimulerende maatregelen wordt afge­bouwd. De FED gaat het opkoop­programma terug­schroeven en de beleids­rente dit jaar naar verwachting vier keer verhogen. De ECB stopt in maart met het opkoop­programma dat speciaal gericht was op de pandemie. De BoE heeft de rente in december met 0,15% ver­hoogd. De BoJ koopt de komende tijd minder bedrijfs­obligaties. Na een enorm lange periode van structureel dalende rentes verwachten wij dat de kapitaal­marktrentes de komende tijd wat gaan oplopen.

Diversificatie

Minder vraag en een stijgende rente zijn niet de beste uitgangspunten voor vast­rentende waarden. Bestaande obligatie­beleggingen kunnen hierdoor (tijdelijk) minder waard worden. Daarom is het belangrijk om niet alleen in traditionele obligatie­categorieën te beleggen. Diversificatie is essentieel om minder kwetsbaar te zijn. Wij selecteren daarom naast overheid- en bedrijfs­obligaties in ontwikkelde landen ook obligaties in opkomende landen. De rente is in die landen hoger en daarmee ook de vergoeding op deze obligaties. Aan inflatie gekoppelde obligaties bieden naast de coupon ook een compensatie voor inflatie. Asset Backed Securities zijn interessant vanwege het specifieke onderpand. Hoog­rentende obligaties geven een extra hoge vergoeding en zijn daardoor minder afhankelijk van de rente­ontwikkeling.


Korte duratie en onderwegen beleggingscategorie

Een andere maatregel die wij nemen is de keuze voor een korte duratie. Dit is het bewust aan­houden van een kortere gemiddelde looptijd van de obligaties om hiermee de rente­gevoelig­heid te verlagen. En tot slot blijven wij obligaties in de model­portefeuille onderwegen ten opzichte van de standaard­weging. Beide zijn maatregelen om de model­portefeuille minder kwetsbaar te maken.

Regionale verdeling obligaties

per 31 december 2021 van Wereld Portefeuille


51,4%
Europa
29,1%
Noord-Amerika
6,2%
Pacific
13,3%
Opkomende landen
51,4%
Europa
29,1%
Noord-Amerika
6,2%
Pacific
13,3%
Opkomende landen
51,4%
Europa
29,1%
Noord-Amerika
6,2%
Pacific
13,3%
Opkomende landen
51,4%
Europa
29,1%
Noord-Amerika
6,2%
Pacific
13,3%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen voor beweeglijke beurzen kunnen zorgen. Wordt het ‘meer belastingverlagingen’ van de zittende Republikeinse president Trump of ‘meer belasting voor Amerikanen met een hoog inkomen’, bij een presidentskandidaat van de Democraten? Ook de volgende fase in de handelsdeal met China en/of hernieuwde escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten geven onzekerheid. Gezien de sterkere economische groei overwegen wij aandelenbeleggingen in deze regio.

Europa

Europa zal in 2020 een bescheiden economische groei laten zien. Daarbij gaan wij ervan uit dat de mondiale wereldhandel niet verslechtert. Vooralsnog verwachten wij dan ook geen escalatie van het handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten. Toch heeft het afgelopen jaar bewezen dat we wel rekening moeten houden met onverwachte ontwikkelingen. Wij blijven aandelenbeleggingen in Europa licht onderwegen omdat de groei minder sterk is dan in andere regio’s.

Opkomende landen

De handelsdeal tussen China en de VS kan voor rust zorgen bij opkomende landen die veel exporteren naar China. De economische bedrijvigheid biedt goede vooruitzichten, maar ook het groeien van de interne markt en lagere kosten van kapitaal doen dat. Wel zien we grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo profiteren de Aziatische opkomende landen het meest van de bovengenoemde ontwikkelingen. Wij zijn positief over opkomende landen en behouden een overweging.

Pacific

De recente natuurramp in Australië zal impact hebben op de economie. Natuurlijk zijn er kosten voor het herstellen van geleden schade, maar de ramp zet ook een rem op de economische activiteit daar. Voor Japan blijven de vooruitzichten somber. De overheid heeft geprobeerd de economie uit het slop te trekken, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij handhaven onze neutrale positie in de regio.

Noord-Amerika

Overheidsobligaties in de Verenigde Staten zijn nog redelijk aantrekkelijk. Dat komt doordat er nog een kans is dat de FED de rente verlaagt als de economische groei verzwakt. Hoogrentende obligaties blijven kwetsbaar; er zijn recent veel nieuwe obligaties uitgegeven tegen een lage prijs. Wij handhaven de positie in obligatiebeleggingen in Noord-Amerika.

Opkomende landen

Binnen de groep opkomende landen zijn er veel landen waar de interne markt zich goed ontwikkelt. De economische groei blijft sterk en overheden stimuleren die groei met mogelijke renteverlagingen. De categorie opkomende landen is nog steeds onze favoriet en heeft een goede risico-rendementsverhouding.

Pacific

Binnen de Pacific is Japan het grootste economische blok. De rente wordt daar al een lange tijd gefixeerd rond de 0% om daarmee de economie te stimuleren. Ook koopt de Japanse centrale bank veel obligaties op, waardoor er van normale marktwerking nauwelijks sprake meer is. De kansen voor obligatiebeleggingen zijn dan ook beperkt.

Europa

Het belangrijkste in Europa blijft de invloed van de ECB, de lage rente en het maandelijks opkopen van obligaties. De rente zal laag blijven en de risico's zijn beperkt.