Analyse en beleggingsresultaten

Oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft al veel menselijk leed veroorzaakt. Onze gedachten gaan uit naar de overledenen, gewonden en de vluchtelingen die noodgedwongen huis en haard hebben moeten verlaten.


De oorlog heeft ook zijn sporen achtergelaten op de financiële markten. In deze kwartaalupdate informeren wij je over de financiële impact die de oorlog heeft op de economie en op beleggingen.


“In tijden van grote onzekerheid is de volatiliteit meestal hoog. Er werd in de weken na de invasie sterk gereageerd op zowel negatief als positief ‘nieuws’.”


Heftige reactie op de financiële markten

Kunnen we de oorlog in Oekraïne als een Black Swan event typeren? Enerzijds was het een onverwachte gebeurtenis die niemand zag aankomen. Anderzijds zijn er partijen die zeggen dat je met de opgebouwde troepenmacht aan de grens van Oekraïne een oorlog kon zien aankomen.

De reactie van beleggers op de oorlog in Oekraïne was in ieder geval fors negatief. Want het scenario van een oorlog schatten risico­modellen vaak in als een staartrisico; ‘kleine kans maar met grote gevolgen als dit plaatsvindt’. Aandelenbeleggingen werden daarom massaal verkocht. In de vlucht naar veiligheid daalde de rente op overheidsobligaties en steeg de prijs van goud weer naar een record­niveau. Ook de risicopremie op meerdere beleggings­categorieën ging omhoog. De US-dollar steeg in waarde tegenover de euro.


In tijden van grote onzekerheid is de volatiliteit meestal hoog. Er werd in de weken na de invasie sterk gereageerd op zowel negatief als positief ‘nieuws’. Beleggers stonden dan vaak aan dezelfde kant, iedereen wilde tegelijkertijd verkopen of juist kopen. Daardoor waren de dagelijkse koersbewegingen op financiële markten soms extreem.


Hoofd koel houden en blik op de lange termijn

Het is belangrijk om het hoofd koel te houden als de onzekerheid groot is. De afloop en de duur van deze oorlog vallen niet te voorspellen. Omdat de volatiliteit op de beurzen hoog is en een correctie vaak al heeft plaats­gevonden, is in paniek verkopen geen goed plan. Het kan tot resultaten leiden die moeilijk goed te maken zijn zodra de situatie weer normaliseert. We hebben in het verleden gezien dat geopolitieke spanningen meestal een tijdelijk effect hebben op de financiële markten. Beleggen doe je voor de lange termijn.

Sancties Rusland raken ook andere economieën

Een groot aantal landen heeft handels­sancties tegen Rusland afgekondigd. Dit betekent dat bedrijven bepaalde grondstoffen, producten, financieringen of diensten niet met Rusland mogen verhandelen. De impact op de Russische economie is zeer groot. Het kan tot krimp met dubbele cijfers leiden. Maar sancties hebben ook ongewenste neveneffecten voor westerse bedrijven. Zo raken de sancties de omzet hard van bedrijven die naar Rusland exporteren en van bedrijven die in Rusland actief zijn. De prijs van verschillende grondstoffen is fors hoger (gas en olie zijn de bekendste voorbeelden) en dit leidt tot hogere kosten voor bedrijven. Ook raken de hogere energieprijzen burgers direct in de portemonnee. Overheden kondigden enkele compensatie­maatregelen aan, maar dit zal onvoldoende zijn om de pijn te verzachten.


Groeiverwachtingen negatief bijgesteld

Het IMF gaf aan dat de oorlog in Oekraïne op korte en lange termijn ingrijpende gevolgen kan hebben voor de wereld­economie, ‘handels­stromen en toeleverings­ketens worden verstoord en het vertrouwen van ondernemers wordt geraakt’. Het IMF heeft de verwachting voor de wereldwijde groei van de economie verlaagd van 4,4% naar 3,6%.


Waardeontwikkelingen van de beleggingen

In reactie op de oorlog werden veel beleggingen hard geraakt. Na de eerste schrik­reactie zijn aandelen­beleggingen wel wat hersteld, maar wereldwijd dit kwartaal gemiddeld ruim 3% lager geëindigd. Vooral obligatie­beleggingen presteerden zeer teleurstellend met wereldwijd ruim 6% daling vanwege de sterk opgelopen rente en de toegenomen risicopremie.


Onze onderweging in obligaties heeft de daling van deze categorie in de model­portefeuilles iets beperkt. Als reactie op geopolitieke spanningen en de toegenomen inflatie(verwachtingen) is de prijs van goud met 6,5% gestegen. De belegging in goud maakte de rol van veilige haven zeker waar.

Over het gehele eerste kwartaal van 2022 heeft dit ertoe geleid dat onze model­portefeuilles een negatief rendement hebben behaald.

Aandelenkoersen corrigeren

Over een breed front daalden aandelen­koersen. In de loop van maart zagen we dat de eerste schrik­reactie voorbij was en herstelden de aandelenkoersen weer wat.


Regionaal werden Europa en opkomende landen het hardst geraakt door de situatie in Oekraïne. We zagen ook een verschil tussen de groei­aandelen en waarde-aandelen. In periodes van koers­correcties zie je vooral dat groei­aandelen met een hoge waardering meer terrein moeten prijsgeven mede als gevolg van de gestegen kapitaalmarktrente.

“In de loop van maart zagen we dat de eerste schrik­reactie voorbij was en herstelden de aandelen­koersen weer wat”

Waarde-aandelen worden dan als meer stabiel en minder kwetsbaar verondersteld. Het verschil tussen waarde en groei was dit kwartaal rond de 10%. Over het eerste kwartaal zijn aandelen­koersen wereldwijd met gemiddeld 3,3% gedaald.

Regionale aandelenrendementen

1 januari 2022 t/m 31 maart 2022

Europa

MSCI Europe Index

-5,3%

Omdat veel Oost-Europese landen geografisch dicht tegen Oekraïne aanliggen, waren de gevolgen van de oorlog daar het meest merkbaar. Er was simpel­weg de angst om betrokken te raken bij de oorlog in Europa’s achtertuin.


Veel bedrijven zijn hard getroffen door de gevolgen van de Europese sancties die Rusland zijn opgelegd. Zo kampen financials met uitstaande leningen die mogelijk niet terug­betaald worden en zagen andere bedrijven een deel van de omzet verdampen.


Bovendien wordt het bedrijfs­leven in delen van Europa hard geraakt door de afhankelijk­heid van Russisch gas. Door de sterk gestegen energieprijzen is de inflatie in Europa fors gestegen wat de economische groei kan remmen. In Nederland liep de inflatie in februari zelfs op tot 9,7%, het hoogste niveau sinds 1975. In het eerste kwartaal daalden aandelen­koersen met 5,3%.

Noord-Amerika

-2,5%

MSCI North America Index

De koersen in Noord-Amerika werden beperkt geraakt door de oorlog in Oekraïne. Noord-Amerika is minder afhankelijk van de import van energie en heeft minder last van hoge energie­prijzen. Er werd vooral gekeken naar de sterke groei die de Amerikaanse economie door­maakte. Ook de arbeids­markt bleef sterk. De hoge inflatie ging de FED te lijf met een rente­stijging. Men denkt dit te kunnen doen zonder de economie te schaden. Aandelen­koersen daalden met 2,5% in het eerste kwartaal.

Opkomende landen

-4,8%

MSCI Emerging Markets Index

De regio opkomende landen had te maken met een daling van de aandelen­koersen van 4,8%. Maar de verscheiden­heid in het rendement van opkomende regio’s kon bijna niet groter zijn dan in dit kwartaal. In Europa gingen de opkomende landen, waaronder Rusland, hard onderuit. Koersen daalden in het eerste kwartaal gemiddeld met meer dan 70%!


Allereerst is er angst voor directe gevolgen; stopt Rusland na de door dit land gewenste annexatie van Oekraïne? Of is de vrijheid in meer voormalige Sovjetlanden in gevaar? Bovendien is de economie van veel Oost-Europese landen nauw verboden met Rusland, een groot afzet­gebied dat grotendeels is weggevallen door sancties.


Daarnaast zijn er ook beleggings­issues. Om paniek te voorkomen hebben de autoriteiten de handel op de beurs in Rusland een aantal weken stilgelegd.

Verschillende vooraanstaande indexbouwers hebben onder­tussen ‘Rusland’ uit de bench­mark verwijderd. Beleggingen konden dus niet worden verkocht, waardoor een juiste prijsvorming van veel Russische beleggingen heel lastig in te schatten is.


Daarentegen waren er ook exporterende opkomende landen die wel goed gepresteerd hebben.


In de regio Latijns-Amerika stegen koersen met bijna 30%. En in Argentinië en Brazilië stegen aandelenkoersen met 22% respectievelijk 38%.


China was dit kwartaal de middenmoter. Koersen daalden met ruim 16%, vooral vanwege de door de overheid opgelegde beperkende regelgeving voor technologie­bedrijven. Grote steden in het land kampten weer met covid-lockdowns. Dit heeft impact op de economie.

Pacific

-1,5%

MSCI Pacific Index

In de Pacific zijn aandelen­koersen dit kwartaal met 1,5% gedaald. De economie in Japan is sterk afhankelijk van de export. Vanwege de oorlog in Oekraïne vreesden beleggers dat de wereldhandel zou gaan terugvallen. Dit kan gevolgen hebben voor de groei van de economie van Japan. Bovendien moet dit land bijna alle energie importeren wat met de hoge energieprijzen een nadeel is. Aandelenkoersen in Japan ontkwamen dus niet aan een correctie en daalden 5,7%.


Australië bezit veel grondstoffen en profiteerde daarom juist van de gestegen grondstofprijzen. Aandelenkoersen stegen daardoor met 8,1%.

Bron: Bloomberg / Morningstar

Obligatiebeleggingen hard geraakt

In de dagen na de invasie zagen we dat de korte rente tijdelijk sterk daalde, maar dat was van korte duur. De risicopremie op obligaties steeg snel. Beleggers kozen voor minder risicovolle overheidsobligaties. Hierdoor daalde de rente. De rentedaling was van korte duur, want niet veel later verlegde de aandacht zich naar de fors stijgende energieprijzen.

Als gevolg daarvan steeg de inflatie verder. Kort daarna gaven centrale banken aan te gaan verkrappen. Onder die omstandigheden steeg de kapitaal­markt­rente en daalden de meeste obligatie­koersen sterk. In het eerste kwartaal daalden obligatie­koersen hierdoor gemiddeld met 6,1%.

ECB verrast obligatiebeleggers

Omdat vooral de Europese economie hard geraakt wordt door de gevolgen van de oorlog was de hoop allereerst gericht op de ECB. Daarbij was de gedachte dat centrale banken het verkrappen van het monetaire beleid zouden pauzeren. Maar de ECB bevindt zich in een spagaat; moeten ze de torenhoge inflatie bedwingen of moeten ze de economie steunen? Het verraste velen dat de ECB op 10 maart aangaf dat het opkoopprogramma versneld verder afgebouwd wordt. Ook werd al snel duidelijk dat de FED vooral naar de eigen (Amerikaanse) economie kijkt. De arbeidsmarkt is extreem krap, de economie groeit verder en de inflatie is gestegen naar het hoogste niveau in veertig jaar. Op 16 maart verhoogde de FED daarom de rente voor het eerst sinds 2018 met 0,25%.


Het waren moeilijke omstandig­heden voor obligaties dit kwartaal. De inflatie is hoog en houdt naar verwachting langer aan. Er was geen additionele steun vanuit de centrale banken. De lange rente liep op en dat is slecht voor de meeste obligaties. Ook de risico-opslag nam toe. Al met al zat het tegen voor obligatie­beleggers.


Overheidsobligaties

De kapitaalmarktrente is in het eerste kwartaal in de meeste regio’s gestegen. Dit kwam door de combinatie van een sterke economische groei, het oplopen van de inflatie en het verkrappende monetaire beleid van de centrale banken. De koersen van overheids­obligaties daalden in het eerste kwartaal in Europa met 5,3% en wereldwijd met 4,7%.

Bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties hadden naast het oplopen van de rente ook te maken met de stijging van de risico-opslag. Vooral in Europa steeg het risico op Europese bedrijfs­obligaties door de mogelijke gevolgen van de situatie in Oekraïne. Koersen in Europa daalden 5,0%. In de Verenigde Staten voelen ze de effecten van de sancties wat minder, maar de rente steeg daar ook. Opkomende landen hadden het meest last van de toegenomen onzekerheden. Daarom daalden de koersen van bedrijfsobligaties wereldwijd met 7,1%.

Hoogrentende obligaties

De rentestijging had op hoog­rentende obligaties minder effect doordat deze categorie doorgaans in obligaties belegt met een kortere looptijd. Deze zijn minder gevoelig voor rente­bewegingen. De categorie is wel erg gevoelig voor veranderingen in de risico-opslag. Die is sterk gestegen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Koersen daalden in het eerste kwartaal in Europa met 4,8% en wereldwijd 5,5%.

Obligaties van opkomende landen

In tijden van een oorlogssituatie zoeken beleggers doorgaans minder risicovolle (overheids-)­obligaties. Door deze afgenomen risicobereidheid zijn de koersen van obligaties in opkomende landen gedaald. Obligaties in opkomende landen in sterke valuta, zoals de US-dollar, hadden vooral veel last van de rente­stijging en daarmee de duurdere US-dollar. Deze koersen daalden 9,8%. Obligaties in lokale valuta daalden slechts met 4,4%.

Aan inflatie gekoppelde obligaties

Vanwege de bescherming die aan inflatie gekoppelde obligaties bieden, was dit de categorie die het minst geraakt werd. De gevolgen van een oplopende rente werden in Europa gecompenseerd door het inflatie-element, koersen stegen met 1,5%. Door de gestegen rente daalden wereldwijd de koersen met 3,3%. Aan inflatie gekoppelde obligaties waren hiermee de best presterende obligatiecategorie.

Netto rendement obligatiecategorieën

1 januari 2022 t/m 31 maart 2022


-5,3
-4,7
-5,0
-7,1
-4,8
-5,5
-9,8
-4,4
1,5
-3,3
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
Overheidsobligaties Europa -5,3%
Overheidsobligaties wereldwijd -4,7%
Bedrijfsobligaties Europa -5,0%
Bedrijfsobligaties wereldwijd -7,1%
Hoogrentende obligaties Europa -4,8%
Hoogrentende obligaties wereldwijd -5,5%
Obligaties opkomende landen HC -9,8%
Obligaties opkomende landen LC -4,4%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 1,5%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd -3,3%
-5,3
-4,7
-5,0
-7,1
-4,8
-5,5
-9,8
-4,4
1,5
-3,3
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
Overheidsobligaties Europa -5,3%
Overheidsobligaties wereldwijd -4,7%
Bedrijfsobligaties Europa -5,0%
Bedrijfsobligaties wereldwijd -7,1%
Hoogrentende obligaties Europa -4,8%
Hoogrentende obligaties wereldwijd -5,5%
Obligaties opkomende landen HC -9,8%
Obligaties opkomende landen LC -4,4%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 1,5%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd -3,3%
-5,3
-4,7
-5,0
-7,1
-4,8
-5,5
-9,8
-4,4
1,5
-3,3
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
Overheidsobligaties Europa -5,3%
Overheidsobligaties wereldwijd -4,7%
Bedrijfsobligaties Europa -5,0%
Bedrijfsobligaties wereldwijd -7,1%
Hoogrentende obligaties Europa -4,8%
Hoogrentende obligaties wereldwijd -5,5%
Obligaties opkomende landen HC -9,8%
Obligaties opkomende landen LC -4,4%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 1,5%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd -3,3%
-5,3
-4,7
-5,0
-7,1
-4,8
-5,5
-9,8
-4,4
1,5
-3,3
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
Overheidsobligaties Europa -5,3%
Overheidsobligaties wereldwijd -4,7%
Bedrijfsobligaties Europa -5,0%
Bedrijfsobligaties wereldwijd -7,1%
Hoogrentende obligaties Europa -4,8%
Hoogrentende obligaties wereldwijd -5,5%
Obligaties opkomende landen HC -9,8%
Obligaties opkomende landen LC -4,4%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 1,5%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd -3,3%

Bron: Bloomberg / Morningstar