Vooruitzichten

Vooruitzichten onzeker vanwege oorlog

Op dit moment (begin april ’22) is er nog geen zicht op een einde in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Daarom is het bepalen van een vooruitzicht moeilijk. Grofweg is een aantal hoofdscenario’s denkbaar: 

  • Het conflict wordt beëindigd door succesvolle vredesonderhandelingen.
  • Het conflict gaat over in een patstelling.
  • Het conflict escaleert verder.


“Gezien deze onzekerheden is de kans op een hoge volatiliteit op de financiële markten groot”


Uitkomst conflict onzeker

Naast de drie bovengenoemde scenario’s zijn er natuurlijk tal van sub-scenario’s die kunnen ontstaan door onverwachte ontwikkelingen. Hoe zal China zich gaan gedragen wanneer het conflict langer duurt?

Escaleert het conflict nog verder en raken andere partijen betrokken? Komt er een aanleiding die Rusland op andere gedachten brengt? Uitkomsten en gevolgen zijn moeilijk te voorspellen. Gezien deze onzekerheden is de kans op een hoge volatiliteit op de financiële markten groot.


Covid-19

Hoewel in het westerse straatbeeld het coronavirus geen rol van betekenis meer lijkt te spelen, is dat in opkomende markten anders. Meerdere Chinese steden kampten weer met lockdowns. Zo ging Shanghai, een grote havenstad in China, eind maart op slot. Het virus is daarmee nog niet verdwenen en zal voor de logistiek in de wereld prijsopdrijvend zijn. Dit inflatoire element kan negatief doorwerken op de koopbereidheid van consumenten en daarmee op de winstgevendheid van bedrijven.


Inverse rentecurve

In de Verenigde Staten is inmiddels een inverse rentecurve ontstaan. Hiermee wordt doorgaans bedoeld dat de 2-jaars rente hoger staat dan de 10-jaars rente. Het gevaar van een inverse rentecurve is dat langetermijninvesteringen afnemen omdat kortetermijnalternatieven aantrekkelijker zijn. In het verleden is een inverse rentecurve altijd een voorbode geweest van een recessie en dat is negatief voor aandelen­beleggingen. Momenteel is de economische groei echter sterk, is er krapte op de arbeidsmarkt en zijn de rentes laag. De kans dat er een recessie ontstaat is daarom klein.

Vooruitzichten aandelenmarkten

“Voor de komende periode zijn wij positief over waardeaandelen”


Hoewel het IMF een daling voorspelt, groeit de wereldwijde economie nog steeds. Aandachts­punt is de hoge inflatie. Daardoor is de kapitaalmarktrente fors gestegen en dat is op termijn negatief voor bedrijven. De komende weken kunnen de bedrijfscijfers in belangrijke mate het beurssentiment gaan bepalen. Als we voorbij het conflict tussen Oekraïne en Rusland proberen te kijken, dan lijken aandelen­beleggingen nog steeds de meest kansrijke beleggings­categorie.

Bedrijfscijfers

De komende weken zullen kwartaal­cijfers weer een belangrijke rol spelen. Zijn bedrijven in staat de gestegen grondstof- en transport­kosten in de verkoop­prijzen te verwerken? En de, als gevolg van de krappe arbeids­markt, gestegen loon­kosten? Welk effect heeft het conflict in Oekraïne op de verwachtingen voor de rest van het jaar? Om de huidige waarderingen te recht­vaardigen zijn goede kwartaal­cijfers wel een vereiste. Vooralsnog worden de winst­verwachtingen niet neer­waarts bijgesteld en is er ruimte voor groei in de dividend­uitkeringen en uitbreiding van aandelen terugkoop­programma’s. Voor de komende periode zien wij kwartaal­cijfers wel als een van de belangrijkste kwetsbaarheden voor aandelen­beleggingen.

Regionale vooruitzichten

Europa wordt duidelijk harder geraakt door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dit vertaalt zich in lagere groeiverwachtingen. Maar zodra er een oplossing wordt overeengekomen kan er koers­herstel optreden. In de Verenigde Staten houden beleggers al rekening met de aange­kondigde renteverhogingen van de FED en zien wij dit niet direct als een probleem voor aan­delen­beleggingen. De economie is sterk en de winstverwachting van veel Amerikaanse bedrijven is goed. Japan kan profiteren van recente koersdaling van de yen. Daarnaast blijft de BoJ de economie stimuleren. Door de enorme prijsstijging van veel grondstoffen profiteren export georiënteerde opkomende landen. Dit draagt positief bij aan de economische groei van deze landen. Als enig opkomend land grijpt de overheid in China alweer in. Met monetaire verruiming proberen ze de economische groei op peil te houden.

Waardeaandelen favoriet

Voor de komende periode zijn wij positief over waardeaandelen. Dit type bedrijven heeft doorgaans een sterke balans en is vaak in minder cyclische sectoren actief. En omdat de waarderingen lager liggen, zijn ze minder kwetsbaar in tijden waarin de economie minder hard lijkt te gaan groeien.


Herstel aandelenkoersen mogelijk

Onder normale omstandigheden denken wij op basis van voor­noemde ver­wachtingen dat aandelenkoersen een herstel kunnen laten zien. Deze ver­wachting valt en staat wel met het uitgangspunt dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne niet verder escaleert.

Regionale verdeling aandelen

per 31 maart 2022 van Wereld Portefeuille


35,6%
Europa
46,5%
Noord-Amerika
8,0%
Pacific
9,9%
Opkomende landen
35,6%
Europa
46,5%
Noord-Amerika
8,0%
Pacific
9,9%
Opkomende landen
35,6%
Europa
46,5%
Noord-Amerika
8,0%
Pacific
9,9%
Opkomende landen
35,6%
Europa
46,5%
Noord-Amerika
8,0%
Pacific
9,9%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

Verkrappend beleid centrale banken

Twee belangrijke centrale banken, de FED en de ECB, zijn al begonnen met de afbouw van de opkoopprogramma’s en/of de verhoging van de rente. En ze zijn nog niet klaar. Zo verwachten de beleidsmakers in de Verenigde Staten de rente dit jaar nog een aantal keer te verhogen. Ook binnen de ECB verwacht men in 2022 te stoppen met het opkoop­programma en de rente mogelijk al te moeten verhogen.

Zolang de economische vooruit­zichten goed zijn hoeven rente­verhogingen niet direct een probleem te zijn. Een hogere rente past bij een groeiende economie en remt de inflatie. Maar voor obligatiebeleggers is een hogere rente doorgaans een negatief signaal. Bestaande obligaties worden verhoudings­gewijs minder waard doordat andere alter­natieven of nieuw uitgegeven obligaties met een hogere coupon­rente aantrekkelijker worden.

Renterisico beperken met korte duratie

Centrale banken zijn duidelijk, de komende tijd gaat de korte rente verhoogd worden. Ook worden er op termijn geen of veel minder obligaties opgekocht. Naast de economische groei heeft ook dit beleid effect op de lange rente. Wij verwachten dat de lange rente in Europa en de Verenigde Staten verder oploopt. Daarom vinden wij het belangrijk om in obligatie­beleggingen met een korte duratie te beleggen. Deze obligaties zijn namelijk minder kwetsbaar voor rentestijgingen. Dit komt omdat het minder lang duurt voordat deze obligaties afgelost (terugbetaald) worden tegen een vastgestelde koers. Beleggers kunnen hun geld dan mogelijk sneller herinvesteren tegen een hogere rente.

Risico-opslag kan afnemen

In Europa zagen we vanaf het begin van het kwartaal de risico-opslag toenemen. Kort na het uitbreken van het conflict tussen Rusland en Oekraïne was de spread op hoogrentende obligaties zelfs met 50% gestegen. Sindsdien is het risico wat afgenomen. Wij denken dat als de omstandigheden niet onverwacht verder verslechteren de kans aanwezig is dat de spreads over een breed front dalen. Dit is positief voor bedrijfs­obligaties in het algemeen en de categorie hoogrentende obligaties in het bijzonder.


Opkomende markten

Obligatiebeleggingen in opkomende landen zitten een beetje in een ‘squeeze’. De verwachte vertraging van de groei van de wereldeconomie zit tegen. Aan de andere kant is er kans dat de risico-opslagen op opkomende landen weer wat gaan dalen na de sterke stijging in het eerste kwartaal. Voor obligaties die gekoppeld zijn aan sterke valuta, zoals de US-dollar, zijn de hoge grondstofprijzen bijvoorbeeld gunstig. De rentestijgingen zijn weer negatief voor de vooruitzichten.


Voor obligaties in lokale valuta is inflatie juist negatief, maar is de valuta vaak weer onder­gewaardeerd. In het verleden is het zelden voorgekomen dat het rendement op obligatie van opkomende landen twee jaar achter elkaar negatief is. Dat lijkt voor 2021 en 2022 wel het geval te worden. Maar in de tweede helft van het jaar zijn er zeker kansen om een deel van de negatieve resultaten uit dit kwartaal weer goed te maken.


Aan inflatie gekoppelde obligaties

Wij verwachten dat de hoge inflatie de komende maanden aanhoudt. In Europa komt dit vooral door de extreem hard gestegen olie- en gas­prijzen. De energieprijzen kunnen wel wat dalen als het conflict tussen Rusland en Oekraïne een positieve afloop kent, maar ze zullen niet zo snel weer dalen naar de niveaus van begin 2022. In de Verenigde Staten zal de sterke arbeidsmarkt mogelijk bijdragen aan een hogere inflatie. Wij handhaven daarom onze posities in aan inflatie gekoppelde obligaties.


Brede spreiding en onderwegen beleggingscategorie

Om het risico van obligaties te verlagen zorgen wij voor een brede spreiding over de obligatie­categorieën. Hiermee proberen wij ook te profiteren van herstel van categorieën die sterker dan gemiddeld gedaald zijn. Ook blijven wij obligaties in de model­portefeuille onder­wegen ten opzichte van de standaardweging. Deze maatregel nemen wij om de model­portefeuille minder kwetsbaar te maken.

Regionale verdeling obligaties

per 31 maart 2022 van Wereld Portefeuille


48,9%
Europa
30,5%
Noord-Amerika
6,5%
Pacific
14,1%
Opkomende landen
48,9%
Europa
30,5%
Noord-Amerika
6,5%
Pacific
14,1%
Opkomende landen
48,9%
Europa
30,5%
Noord-Amerika
6,5%
Pacific
14,1%
Opkomende landen
48,9%
Europa
30,5%
Noord-Amerika
6,5%
Pacific
14,1%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen voor beweeglijke beurzen kunnen zorgen. Wordt het ‘meer belastingverlagingen’ van de zittende Republikeinse president Trump of ‘meer belasting voor Amerikanen met een hoog inkomen’, bij een presidentskandidaat van de Democraten? Ook de volgende fase in de handelsdeal met China en/of hernieuwde escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten geven onzekerheid. Gezien de sterkere economische groei overwegen wij aandelenbeleggingen in deze regio.

Europa

Europa zal in 2020 een bescheiden economische groei laten zien. Daarbij gaan wij ervan uit dat de mondiale wereldhandel niet verslechtert. Vooralsnog verwachten wij dan ook geen escalatie van het handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten. Toch heeft het afgelopen jaar bewezen dat we wel rekening moeten houden met onverwachte ontwikkelingen. Wij blijven aandelenbeleggingen in Europa licht onderwegen omdat de groei minder sterk is dan in andere regio’s.

Opkomende landen

De handelsdeal tussen China en de VS kan voor rust zorgen bij opkomende landen die veel exporteren naar China. De economische bedrijvigheid biedt goede vooruitzichten, maar ook het groeien van de interne markt en lagere kosten van kapitaal doen dat. Wel zien we grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo profiteren de Aziatische opkomende landen het meest van de bovengenoemde ontwikkelingen. Wij zijn positief over opkomende landen en behouden een overweging.

Pacific

De recente natuurramp in Australië zal impact hebben op de economie. Natuurlijk zijn er kosten voor het herstellen van geleden schade, maar de ramp zet ook een rem op de economische activiteit daar. Voor Japan blijven de vooruitzichten somber. De overheid heeft geprobeerd de economie uit het slop te trekken, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij handhaven onze neutrale positie in de regio.

Noord-Amerika

Overheidsobligaties in de Verenigde Staten zijn nog redelijk aantrekkelijk. Dat komt doordat er nog een kans is dat de FED de rente verlaagt als de economische groei verzwakt. Hoogrentende obligaties blijven kwetsbaar; er zijn recent veel nieuwe obligaties uitgegeven tegen een lage prijs. Wij handhaven de positie in obligatiebeleggingen in Noord-Amerika.

Opkomende landen

Binnen de groep opkomende landen zijn er veel landen waar de interne markt zich goed ontwikkelt. De economische groei blijft sterk en overheden stimuleren die groei met mogelijke renteverlagingen. De categorie opkomende landen is nog steeds onze favoriet en heeft een goede risico-rendementsverhouding.

Pacific

Binnen de Pacific is Japan het grootste economische blok. De rente wordt daar al een lange tijd gefixeerd rond de 0% om daarmee de economie te stimuleren. Ook koopt de Japanse centrale bank veel obligaties op, waardoor er van normale marktwerking nauwelijks sprake meer is. De kansen voor obligatiebeleggingen zijn dan ook beperkt.

Europa

Het belangrijkste in Europa blijft de invloed van de ECB, de lage rente en het maandelijks opkopen van obligaties. De rente zal laag blijven en de risico's zijn beperkt.