Vooruitzichten

Tegenstelling in rentebeeld

De Fed ziet de beleidsrente de komende maanden nog verder oplopen. Dit is nodig om de hoge inflatie te bestrijden. Beleggers zijn optimistischer en denken dat de Fed de rente in de tweede helft van het jaar juist gaat verlagen. Dit zou nodig zijn om de economie te steunen. Het gezegde “don’t fight the Fed” gaat even niet op. Want beleggers zijn positiever dan het officiële rentebeleid. Niet vaak zie je een dergelijke tegenstelling tussen centrale bankiers en beleggers.


“De wereldwijde inflatie neemt op jaarbasis zichtbaar af. Het IMF voorspelt een daling van 8,7% naar 7% in 2023”


IMF voorspelt lagere groei

In haar meest recente voor­uit­zichten voorspelt het IMF een lichte verlaging van de wereld­wijde groei: voor 2023 naar 2,8% en voor 2024 naar 3,0%. De belangrijkste redenen voor de verlaging zijn de rente­verhogingen van centrale banken om de inflatie omlaag te brengen, de oorlog in Oekraïne en de geo­politieke spanningen. Vooral Duitsland komt er slecht vanaf met een voor­spelde economische krimp van 0,1% in 2023.


De inflatie neemt af

De wereldwijde inflatie neemt op jaarbasis zichtbaar af. Het IMF voorspelt een daling van 8,7% naar 7% in 2023. Dit komt vooral door de gedaalde energie­prijzen. De kerninflatie (zonder energie- en voedselprijzen) is nog hoger. Daar komt bij dat de arbeids­markt ook sterk is. Vanwege de hoge inflatie zijn er ‘forse looneisen’ die via tweede-ronde-effecten weer kunnen terugkomen in hogere consumentenprijzen. Het is dus maar zeer de vraag of de beleidsrente op korte termijn al naar beneden kan. Beleggers hebben hier al een voorschot op genomen.


Een (lichte) recessie blijft ons basis­scenario

De kans dat er later dit jaar in enkele economisch belangrijke landen een lichte recessie gaat plaats­vinden blijft aanwezig. De economie zal meer last krijgen van de hoge inflatie. Bedrijfs­resultaten komen onder druk te staan en de koopkracht bij consumenten zal afnemen. De diepte en de duur van de recessie zal vooral afhangen van hoe hard de centrale banken bereid zijn in te grijpen.

Vooruitzichten aandelenmarkten

“De kans op een teleurstelling is groot als de inflatie bijvoorbeeld hardnekkiger blijkt te zijn dan waarop nu gerekend wordt”


Aandelenbeleggers gaan uit van een lagere rente in de loop van dit jaar. Op die verwachting zijn de waarderingen van bedrijven opgelopen. Dit vinden wij iets te optimistisch. De kans op een teleurstelling is groot als de inflatie bijvoorbeeld hardnekkiger blijkt te zijn dan waarop nu gerekend wordt.

Regionale verwachtingen

Het IMF voorspelt voor 2023 een daling van de economische groei in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. We denken dat meer Europese landen hier last van krijgen, omdat Duitsland en het Verenigd Koninkrijk voor Europa belangrijke landen zijn. De economie in de Verenigde Staten zal iets meer groeien. Daarom houden wij vooralsnog vast aan onze voorkeur voor de Verenigde Staten.

Bedrijfscijfers zullen afzwakken

Onder de huidige omstandigheden denken we dat bedrijven de hogere kosten niet zomaar kunnen blijven doorberekenen in de verkoop­prijzen. We gaan er dan ook vanuit dat de winstmarges krapper worden. Dit kan de komende maanden voor beleggers een teleur­stelling worden bij de publicatie van de cijfers over het tweede en/of derde kwartaal.

Onderweging aandelen

De aandelen­koersen zijn de laatste tijd opgelopen. De koers­winst­verhoudingen zijn ook gestegen. Als de bedrijfs­resultaten wat tegen gaan vallen dan komt de waardering weer onder druk en kunnen de koersen wat dalen. Het heeft nog steeds onze voorkeur om het risico bij de aandelen­beleggingen te beperken. We blijven daarom minder in aandelen beleggen dan de standaard­verdeling. Hiervoor houden we cash en/of een belegging in goud aan.

Regionale verdeling aandelen

per 31 maart 2023 van Wereld Portefeuille


31,4%
Europa
52,5%
Noord-Amerika
6,9%
Pacific
9,2%
Opkomende landen
31,4%
Europa
52,5%
Noord-Amerika
6,9%
Pacific
9,2%
Opkomende landen
31,4%
Europa
52,5%
Noord-Amerika
6,9%
Pacific
9,2%
Opkomende landen
31,4%
Europa
52,5%
Noord-Amerika
6,9%
Pacific
9,2%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

Beleidsrente

De tegenstelling tussen de verwachtingen van de centrale banken en beleggers over het toekomstige rente­ontwikkeling is groot. Om de hoge inflatie te bedwingen zullen de beleids­rentes in 2023 nog wat verder verhoogd worden. Daar zijn centrale banken vrij duidelijk over. Beleggers verwachten dat de rentes in de tweede helft van dit jaar weer zullen dalen. De vraag is of deze verwachting uitkomt. We kunnen wel concluderen dat de kans op sterk stijgende rentes kleiner is geworden. En dat is interessant voor obligaties.

Risico opslag aantrekkelijk

Wij zien niet dat het default risico bij obligaties sterk toeneemt, ondanks de ver­laagde economische groei­ver­wachtingen. De huidige risico opslag op bedrijfsobligaties geeft een aantrekkelijke vergoeding. Daardoor zijn bedrijfsobligaties bij de huidige rentestand weer een kansrijke categorie.

Risicovollere obligaties

High yield bonds en emerging market debt zijn risicovollere obligaties. Vaak geven bedrijven en landen met een hogere schuldenlast deze obligaties uit. De extra vergoeding die je ontvangt op dit type obligatie is de laatste tijd toegenomen. De omstandigheden en voor­uit­zichten voor deze obligaties zijn redelijk gunstig. We vinden deze categorie een goede toevoeging binnen onze obligatie­beleggingen, ondanks het hogere risico.

2023 biedt betere kansen voor obligatiebeleggers 

De verwachting van beleggers dat de beleids­rente zal gaan dalen heeft zijn schaduw al vooruitgeworpen. De kapitaal­markt­rente is namelijk op dit voor­uit­zicht al wel gedaald en we verwachten niet dat deze snel weer zal oplopen. Voor obligatie­beleggingen zijn de omstandig­heden naar onze mening redelijk gunstig, zowel vanuit rente­perspectief als vanuit risico­perspectief.

Regionale verdeling obligaties

per 31 maart 2023 van Wereld Portefeuille

56,8%
Europa
29,1%
Noord-Amerika
Pacific3,6%
10,5%
Opkomende landen
56,8%
Europa
29,1%
Noord-Amerika
3,6%
Pacific
10,5%
Opkomende landen
56,8%
Europa
29,1%
Noord-Amerika
3,6%
Pacific
10,5%
Opkomende landen
56,8%
Europa
29,1%
Noord-Amerika
3,6%
Pacific
10,5%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen voor beweeglijke beurzen kunnen zorgen. Wordt het ‘meer belastingverlagingen’ van de zittende Republikeinse president Trump of ‘meer belasting voor Amerikanen met een hoog inkomen’, bij een presidentskandidaat van de Democraten? Ook de volgende fase in de handelsdeal met China en/of hernieuwde escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten geven onzekerheid. Gezien de sterkere economische groei overwegen wij aandelenbeleggingen in deze regio.

Europa

Europa zal in 2020 een bescheiden economische groei laten zien. Daarbij gaan wij ervan uit dat de mondiale wereldhandel niet verslechtert. Vooralsnog verwachten wij dan ook geen escalatie van het handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten. Toch heeft het afgelopen jaar bewezen dat we wel rekening moeten houden met onverwachte ontwikkelingen. Wij blijven aandelenbeleggingen in Europa licht onderwegen omdat de groei minder sterk is dan in andere regio’s.

Opkomende landen

De handelsdeal tussen China en de VS kan voor rust zorgen bij opkomende landen die veel exporteren naar China. De economische bedrijvigheid biedt goede vooruitzichten, maar ook het groeien van de interne markt en lagere kosten van kapitaal doen dat. Wel zien we grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo profiteren de Aziatische opkomende landen het meest van de bovengenoemde ontwikkelingen. Wij zijn positief over opkomende landen en behouden een overweging.

Pacific

De recente natuurramp in Australië zal impact hebben op de economie. Natuurlijk zijn er kosten voor het herstellen van geleden schade, maar de ramp zet ook een rem op de economische activiteit daar. Voor Japan blijven de vooruitzichten somber. De overheid heeft geprobeerd de economie uit het slop te trekken, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij handhaven onze neutrale positie in de regio.

Noord-Amerika

Overheidsobligaties in de Verenigde Staten zijn nog redelijk aantrekkelijk. Dat komt doordat er nog een kans is dat de FED de rente verlaagt als de economische groei verzwakt. Hoogrentende obligaties blijven kwetsbaar; er zijn recent veel nieuwe obligaties uitgegeven tegen een lage prijs. Wij handhaven de positie in obligatiebeleggingen in Noord-Amerika.

Opkomende landen

Binnen de groep opkomende landen zijn er veel landen waar de interne markt zich goed ontwikkelt. De economische groei blijft sterk en overheden stimuleren die groei met mogelijke renteverlagingen. De categorie opkomende landen is nog steeds onze favoriet en heeft een goede risico-rendementsverhouding.

Pacific

Binnen de Pacific is Japan het grootste economische blok. De rente wordt daar al een lange tijd gefixeerd rond de 0% om daarmee de economie te stimuleren. Ook koopt de Japanse centrale bank veel obligaties op, waardoor er van normale marktwerking nauwelijks sprake meer is. De kansen voor obligatiebeleggingen zijn dan ook beperkt.

Europa

Het belangrijkste in Europa blijft de invloed van de ECB, de lage rente en het maandelijks opkopen van obligaties. De rente zal laag blijven en de risico's zijn beperkt.