Vooruitzichten obligatiemarkten

De vooruitzichten voor obligatiebeleggingen zijn nauwelijks gewijzigd. Overheids- en bedrijfsobligaties kunnen wat onder druk komen als de kapitaalmarktrente blijft stijgen. De kans daarop is niet erg groot, omdat de economische groei in Europa iets afvlakt. Aan inflatie gekoppelde beleggingen zijn minder kansrijk, omdat de inflatieverwachtingen niet toenemen. Vooralsnog blijft ondanks de groeiende economie looninflatie uit. De beste kansen zijn voor hoogrentende obligaties. Deze obligaties hebben een hoge couponuitkering en een korte looptijd. Daardoor zijn ze het minst kwetsbaar voor rentestijgingen en bieden ze een mooie premie voor het hogere risico.

Italiaanse begroting

Hoewel wij verwachten dat de situatie in Italië niet escaleert, is de hoge rente op overheidsobligaties een reden tot zorg. De hoge rente zorgt voor fors hogere rentelasten en een lagere kredietwaardigheid van Italië. Het zorgt ook voor een verdere tweedeling van Europa: de rentes in Zuid-Europa stijgen, terwijl ze in Noord Europa juist dalen. Dit is een zorg voor heel Europa en beperkt het rendementsvooruitzicht. Ook komt dit tot uiting in een zwakkere euro.

Weging obligaties

De algemene vooruitzichten voor obligaties blijven beperkt. De kans op een licht hogere rente drukt de rendementsverwachtingen. Wij handhaven dan ook de lagere weging van obligaties.

Overheids- en bedrijfsobligaties

Doordat de rente iets kan stijgen, kunnen overheids- en bedrijfsobligaties wat onder druk komen. De lage coupon op deze obligaties biedt weinig compensatie. Wel hebben deze obligaties een hoge kredietwaardigheid en lijkt de kans op het oplopen van de risicopremie op bedrijfsobligaties klein. Daarom zijn deze obligaties toch een goede aanvulling in een portefeuille.

Inflatie blijft uit

In Europa zijn de inflatieverwachtingen niet veranderd. Aan inflatie gekoppelde obligaties hebben een lange looptijd waardoor rentestijgingen zorgen voor lagere koersen. De inflatiecomponent beschermt momenteel daar niet voldoende tegen. Vooralsnog zien wij op de korte termijn beperkte kansen voor deze categorie.

Hoogrentende obligaties

Omdat de kans groot is dat de rente niet of beperkt stijgt, is de rendementsverwachting voor deze obligaties iets toegenomen. We verwachten niet dat de risico-opslag, de extra vergoeding ten opzichte van overheidsobligaties, op korte termijn gaat stijgen. De hogere vergoeding van deze obligaties en de doorgaans kortere looptijden bieden dan een mooie compensatie in tijden van rentestijgingen. Daarbij is het faillissementsrisico relatief laag. Het hogere kredietrisico moet echter wel nauwlettend gemonitord worden als vooruitzichten wijzigen.

Regionale verdeling obligaties

per 30 september 2018 van Europa Portefeuille